kasy fiskalne

Umowy serwisowe i dzierżawy

Nasza oferta nie wymaga inwestowania dużych pieniędzy na sprzęt, jakim są urządzenia kserograficzne.
Państwo wynajmują urządzenie na określony czas i co miesiąc płacą ustalony czynsz i/lub za wykonane strony według stanu licznika. Nasza firma ponosi wszelkie koszty eksploatacji urządzenia (tonery, bębny, części eksploatacyjne, przeglądy serwisowe, konserwację, czyszczenie, koszt dojazdu serwisu i inne), za wyjątkiem papieru i opłat za zużytą energię elektryczną. Przez cały okres wynajmu urządzenie pozostaje własnością naszej firmy. Wszelkie ewentualne problemy związane ze sprawnym działaniem urządzenia są problemami naszej firmy, a nie wynajmującego. Skorzystanie z naszej oferty daje Państwu również gwarancję, że przez cały czas trwania umowy będziecie posiadać w pełni sprawny sprzęt. W wyjątkowych przypadkach zapewniamy urządzenie zastępcze lub bezpłatną wymianę w trakcie trwania umowy. Jeżeli będzie zachodziła taka potrzeba, wymienimy lub doposażymy urządzenia tak aby spełniały wymagane parametry. W przypadku kiedy urządzenie będzie niepotrzebne, można rozwiązać umowę dzierżawy.

Opłata za dzierżawę jest kosztem uzyskania przychodu, a więc pomniejsza podatek dochodowy.
W wielu przypadkach dzierżawa okazuje się rozwiązaniem tańszym niż zakup urządzenia. Jest to doskonałe rozwiązanie dla firm i instytucji, które stawiają na najwyższą jakość usług i sprzętu.

Do podpisania umowy dzierżawy wymagane są dokumenty firmy: NIP, REGON, zaświadczenie o wpisie do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej.

>>Wzór umowy serwisowej i dzierżawy<<

W ramach umowy POLSO II wykonuje wszystkie wynikłe z bieżącej eksploatacji naprawy i konserwacje techniczne bez względu na ich ilość w miesiącu.

Rodzaje umów:

Zryczałtowana obsługa serwisowa (urządzenia czarno-białe)

W ramach umowy POLSO II wykonuje wszystkie wynikłe z bieżącej eksploatacji naprawy i konserwacje techniczne bez względu na ich ilość w miesiącu.

Miesięczna opłata stała
Dojazd Opłata zryczałtowana bez względu na odległość.
Kontrakt serwisowo-materiałowy wieloletnia GWARANCJA Jest to umowa na kompleksową obsługę serwisową, w której POLSO II zobowiązuje się do wykonywania wszelkich napraw, konserwacji technicznych i innych czynności serwisowych oraz do dostarczania materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych. Klient płaci jedynie za wykonane przez siebie kopie i wydruki. Koszt jednostkowy wykonania kopii formatu A4

Dzisiejszy rynek wymaga najwyższej jakości świadczonych usług serwisowych. Klient posiadający umowę serwisową korzysta z usług firmy POLSO II na preferencyjnych warunkach.
Korzyści wynikające z podpisania umowy serwisowej:

– obniżenie kosztów eksploatacji urządzenia,
– stała i wysoka jakość kopii,
– znany koszt eksploatacji urządzenia,
– pełna gwarancja,
– w przypadku niemożności usunięcia usterki na miejscu u Klienta dostarczamy urządzenie zastępcze.